Betesgång


Betesperioden innebär oftast en liten risk för nya juverinfektioner men om djuren kan skada spenar/juver på till exempel vassa buskar eller taggtråd ökar risken för infektion och mastit. Risken för infektioner ökar också om det finns mycket flugor och om betesmarker och drivgångar är blöta och smutsiga (Bild 1) eller om korna bjuds vatten av dålig kvalitet.


Bild 1. Smutsiga och blöta drivgångar ökar risken för juverinfektion under betesperioden. Foto: Bengt Ekberg, SVA.

Betesperioden kan även innebära risk att mjölkningsordningen, dvs att mjölka kor som är friska i juvret före kor med juverinfektioner, inte följs. Detta innebär en ökad risk för överföring av bakterier mellan kor i samband med mjölkning. Värmestress är en faktor som kan ha negativ påverkan på kornas immunförsvar och öka risken för mastit. Dessa riskfaktorer anses starkt bidragande till den så kallade sommartoppen i celltal som brukar ses under slutet av sommaren (Bild 2). Sommartoppen var extra hög under den varma sommaren 2018. 


Bild 2. Sommartoppen - mjölkens celltalet stiger ofta under sommaren vilket var extra tydligt 2018. Källa: Djurhälsostatistik 2019-2020, Växa Sverige.

Fördjupning
Läs mer om Förebyggande av mastit på denna webbplats.
Läs mer om värmestress här:
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/varmestress/ 
Läs mer om celltalens sommartopp här:
Djurhälsostatistik 2019-2020 
Senast uppdaterat 2024-02-03