Regler och riktlinjer


Arbetet med djurens hälsa, inklusive juverhälsa, regleras bland annat i djurskyddslagstiftningen medan veterinärernas arbete regleras i Veterinära författningshandboken. Då det gäller användning av läkemedel finns också lagstiftning som Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se) ansvarar för.

Enligt Djurskyddslagen (9 §) gäller följande: "Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. Lag (2003:1077)."

All användning av antibiotika och andra läkemedel regleras i föreskrifter. Som en grundregel ska en veterinär undersöka den sjuka kon innan antibiotika och andra läkemedel får sättas in. Undantag från detta är till exempel sintidsantibiotika som får förskrivas utan föregående undersökning av djur eller djurgrupp om veterinären har kännedom om det enskilda djuret och det bakteriologiska juverhälsoläget i besättningen och om besättningen deltar i ett strategiskt juverhälsoarbete. Antibiotika i form av kinoloner eller nyare generationers cefalosporiner omfattas av ett särskilt och strängare regelverk som kraftigt begränsar användningen.

Särskilda regler gäller för mjölkbesättningar med villkorad läkemedelsanvändning (Vila) mjölk. Regelverket innebär i korthet att djurägaren själv i vissa fall kan få sätta in behandling utan att en veterinär är närvarande. Villkorad läkemedelsanvändning omfattas dock av ett strikt regelverk och en ansvarig veterinär måste vara knuten till besättningen. Den ansvariga veterinären skriver ut de mediciner som får användas inom Vila mjölk och kommer också på regelbundna hälsobesök till gården. Kravet på journalföring och dokumentation är mycket strikt och besättningen måste ha en god djurvälfärd för att få anslutas till programmet. Inom Vila mjölk får djurägaren själv behandla akuta kliniska mastiter med bensylpenicillin och med smärtstillande/antiinflammatorisk medicin. Djurägaren måste dock alltid ta ett mjölkprov för bakteriologisk odling. Användning av andra antibiotika än bensylpenicillin är inte tillåtna inom Vila mjölk.

Fördjupning
Läs mer om djurskyddslagstiftningen här:
Djurskydd, smittskydd, djurhälsa och folkhälsa 
Läs mer om regelverket för veterinärer inklusive regelverket för läkemedelsanvändning här:
Veterinära författningshandboken
Läs mer om antibiotika i "Sveriges Veterinär förbunds riktlinjer för antibiotikaanvändning till nötkreatur och gris" här:
https://www.svf.se/media/segp21ok/abriktlinjer-no-tkreatur-och-gris-rev2019.pdf#/media/media/edit/11574


Senast uppdaterat 2024-02-04