Regler och riktlinjer


Arbetet med djurens hälsa, inklusive juverhälsa, regleras bland annat i djurskyddslagstiftningen medan veterinärernas arbete regleras i Veterinära författningshandboken. Då det gäller användning av läkemedel finns också lagstiftning som Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se) ansvarar för.

Enligt Djurskyddslagen (9 §) gäller följande: "Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. Lag (2003:1077)."

All användning av antibiotika och andra läkemedel regleras i föreskrifter. Som en grundregel ska en veterinär undersöka den sjuka kon innan antibiotika och andra läkemedel får sättas in. Undantag från detta är sintidsantibiotika som får skrivas ut utan föregående undersökning av det enskilda djuret, men där veterinären förväntas ha god kännedom om besättningen samt att besättningen deltar i ett strategiskt juverhälsoarbete. Antibiotika i form av nyare generationens cefalosporiner och kinoloner omfattas av ett särskilt och strängare regelverk som kraftigt begränsar användningen.

Särskilda regler gäller för mjölkbesättningar med Villkorad läkemedelsanvändning (Vila) mjölk. Regelverket innebär i korthet att djurägaren själv i vissa fall kan få sätta in behandling utan att en veterinär är närvarande. Villkorad läkemedelsanvändning är dock omfattad av ett strikt regelverk och en ansvarig veterinär måste vara knuten till besättningen. Den ansvariga veterinären skriver ut de mediciner som får användas inom Vila och kommer också på regelbundna hälsobesök till gården. Kravet på journalföring och dokumentation är mycket strikt och besättningen måste ha en god djurvälfärd för att få anslutas till Vila. Inom Vila mjölk får djurägaren själv behandla akuta kliniska mastiter med bensylpenicillin och med smärtstillande/antiinflammatorisk medicin. Djurägaren måste dock alltid ta ett mjölkprov för bakteriologisk odling. Inga andra antibiotika än bensylpenicillin är tillåtna inom Vila mjölk.

Fördjupning
Läs mer om djurskyddslagstiftningen här: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd.4.1dbcbad113c7ffa7b0380003185.html
Läs mer om regelverket för veterinärer inklusive regelverket för läkemedelsanvändning här:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken.4.7409fe2811f8e7990b880001002.html
Läs mer om antibiotika i Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps "Riktlinjer för antibiotikaanvändning till produktionsdjur - nötkreatur och gris" här:
https://www.svf.se/media/segp21ok/abriktlinjer-no-tkreatur-och-gris-rev2019.pdf#/media/media/edit/11574


Senast uppdaterat 2020-04-22