Mjölkläckage


Symtom och förekomst

Det är inte ovanligt att kor läcker mjölk strax före mjölkning som ett resultat av att juvret är fullt med mjölk och tidigt oxytocinpåslag. Vid dessa tillfällen läcker mjölk oftast från flera eller alla spenar. Mjölkläckage kan också ibland ses innan kalvning och strax efter sinläggning. Dessutom är det vanligare att kor läcker mjölk mellan mjölkningarna i stall med automatisk mjölkning (AMS). I vissa fall är det enbart en juverdel som läcker mjölk av och till. Mjölkläckage är förenat med en ökad risk för juverinfektion och mastit.


Bild. Exempel på mjölkläckage på båspallen. Foto: Karin Persson Waller, SVA.


Orsaker

Om mjölkstrålarna är lika i alla juverdelar är orsaken troligen ärftligt betingade vida spenkanaler. Mjölkbarhet är kopplat till spenkanalens diameter och är ett mått på kons förmåga att släppa ner mjölk och mjölkas ur och är en ärftlig egenskap som ingår i avelsvärderingen. Förekomst av juverödem (ffa i spenarna) i kombination med juverfyllnad är en trolig orsak till mjölkläckage före kalvning. Orsaken till ökad förekomst av mjölkläckage i AMS är troligen ljudstimuli från mjölkningsanläggningen. Om enbart en juverdel läcker mjölk är orsaken troligen en skada i spenspetsen som gjort att spenkanalen inte försluts ordentligt mellan mjölkningarna.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Provtagning är endast aktuell om mastit misstänks. Om orsaken bedöms vara ärftlig görs ingen åtgärd. Om orsaken bedöms bero på en gammal spenskada bör man helst försöka sinlägga den drabbade juverdelen. Förebygg genom avelsåtgärder respektive minimera faktorer som predisponerar för juverödem och spenskador.  

Fördjupning
Läs mer om ”Juverödem”, ”Skär-, slit- och rivskador” och "Spentramp" på denna webbplats.


Senast uppdaterat 2024-02-12