Behandlingsstatistik


Bland mjölkkor är mastit den vanligaste diagnosen bland de fall som behandlas med antibiotika. Knappt 70 procent av den antibiotika som förskrivs till mjölkkor i Sverige går till att behandla juversjukdomar (Bild 1). 

 
Bild 1. Fördelning av registrerade förskrivningar av antibakteriella medel för systemiskt bruk per sjukdomskomplex för kor i kokontrollanslutna besättningar år 2019. Källa: Ann Nyman, Växa Sverige 2020.

Behandlingsincidensen, det vill säga andelen kor som behandlas på ett år, för klinisk mastit med antibiotika under laktationen är i Sverige under 10 procent; i globala sammanhang en mycket låg siffra. Det finns en viss underrapportering, men även om siffran i verkligheten är högre är det ändå förhållandevis få kor som behandlas med antibiotika mot klinisk mastit. Det finns inga helt säkra siffror för sintidsbehandling, men baserat på försäljningsstatistik ser det ut som att omkring en tredjedel av korna behandlas med antibiotika vid sinläggning.

Mer än 90 procent av den antibiotika som används vid behandling av klinisk mastit är smalspektrigt bensylpenicillin, vilket också är önskvärt ur resistenssynpunkt (Bild 2). Användningen av kritiskt viktiga antibiotika enligt Världshälsoorganisationens definition är mycket låg. Nyare generationers cefalosporiner används inte alls för att behandla mastit och användningen av kinoloner minskar för varje år och är nu nere på 1,3 procent.
 


Bild 2. Behandlingsincidens (antal förskrivningar per 100 ko-år) för olika antibakteriella läkemedel för systemiskt bruk 2019 till kor vid behandling av mastit, för besättningar anslutna till kokontrollen. Källa: Ann Nyman, Växa Sverige 2020.

Det finns en stor variation mellan besättningar i andelen rapporterade kor med mastit. De 10 procent besättningar som hade lägst sjuklighet 2018/2019 hade inga (0 procent) fall av mastit, medan de 10 procent besättningar som hade högst andel hade minst 20 procent sjukdomsrapporterade kor. 

Fördjupning
Läs mer under fliken "Så vanligt är mastit" på denna webbplats.
Läs mer i ”Redogörelse för husdjursorganisationens Djurhälsovård 2018/2019"
https://www.vxa.se/globalassets/dokument/statistik/redogorelse-for-husdjursorganisationernas-djurhalsovard-2018-2019.pdf


Senast uppdaterat 2020-12-01