Dräktiga kvigor


Dräktiga kvigor och juverhälsa

Kvigans juver kan infekteras med bakterier under olika tidsperioder men risken är troligen störst bland högdräktiga kvigor. Juverinfektion kan leda till skador på juvervävnaden på grund av subklinisk eller klinisk mastit. Dessa skador upptäcks oftast inte förrän vid kalvning genom att kvigan har klinisk mastit eller en eller flera juverdelar som är förstörda och inte producerar mjölk.

Orsaker till juverinfektion och mastit hos kvigor är till exempel skador på grund av spensugning under uppväxten, juverödem under högdräktighet, dålig hygien i närmiljön och att dräktiga kvigor går tillsammans med mjölkkor eller sinkor med juverinfektion.

Så får du friska nykalvade kvigor - nya rekommendationer 

Hösten 2021 presenterade SVA och Växa Sverige rekommendationer för förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor. Rekommendationerna omfattar områden i kvigans liv, från kalv till kalvning, som är viktiga för juverhälsan. De baseras på resultat från flera svenska forskningsprojekt men även på internationella rön.

Rekommendationerna finns i två versioner, en litet längre (med bakgrund och referenser), som också finns på engelska, och en litet kortare (passar tex på anslagstavlan) version:
- Rekommendationer för förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor 
- Recommendations for prevention of mastitis in newly calved heifers
- Rekommendationer för förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor - kort version 

Totalt finns 12 rekommendationer som presenteras utan inbördes prioriteringsordning här:  

 • Förhindra spridning av juverinfektioner från äldre kor till högdräktiga och nykalvade kvigor. Exempel på viktiga faktorer är:
  • Att undvika att hålla högdräktiga kvigor i lösdrift med mjölkande kor eller sinkor.
  • Att använda goda mjölkningsrutiner, till exempel mjölkningsordning efter juverhälsa.
 • Optimera utfodringen från nyfödd kalv till mjölkko och använd skrivna rutiner för olika åldersperioder. Exempel på viktiga faktorer är:
  • Att rutinerna för råmjölksutfodring är optimala.
  • Att kvigorna har en god energiförsörjning före/vid kalvning.
 • Håll inkalvningsåldern låg genom goda uppfödningsrutiner.
 • Säkerställ att djurens närmiljö alltid är torr och ren.
 • Minimera förekomsten av flugor i kvigornas närhet.
 • Förebygg spensugning i alla åldersgrupper.
 • Undvik att utsätta kvigorna för stress, till exempel genom konkurrens och omflyttningar, speciellt under veckorna runt kalvning.
 • Kontrollera juvret och doppa/spreja spenarna med spendoppningsmedel regelbundet under de sista 3 veckorna före kalvning.
 • Förebygg juverödem.
 • Förebygg svåra kalvningar och andra kalvningsrelaterade problem.
 • Flytta den nykalvade kvigan från kalvningsboxen/utrymmet inom 2 dygn efter kalvning.
 • Avla för god juverhälsa.

Som komplement till rekommendationerna och för att underlätta arbetet i besättningarna finns även följande dokument:
- Rådgivningsunderlag för förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor
- Tabell för utvärdering av besättningens rutiner
- Så lyckas du med varje rekommendation (en sida per rekommendation)

En lathund för hur man utvärderar juverhälsan (celltal) hos nykalvade kvigor finns här:
Beräkning juverhälsa

Målgruppen för materialet är lantbrukare, veterinärer och andra rådgivare i mjölkbesättningen.

Mer information om bakgrunden till rekommendationerna och materialet ges i en föreläsning med Åsa Lundberg, Ann Nyman och Karin Persson Waller som hölls i augusti 2022. Du kan se föreläsningen om du klickar här.

Alla dokument finns fritt tillgängliga här på Juverportalen (se länkar i texten ovan eller under Fördjupning nedan).  

 
Bild. God hygien i närmiljön är viktig även hos kvigorna. Foto: Therese Selén, SVA.

Fördjupning
Läs mer om Rekommendationer för förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor 
Read more about Recommendations for prevention of mastitis in newly calved heifers
Läs en kort version (t ex för anslagstavlan) om Rekommendationer för förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor
Läs mer om Rådgivningsunderlag för förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor
Läs mer om Utvärdering av besättningens rutiner (tabell)
Läs mer om Så lyckas du med rekommendationerna för förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor
Läs mer om Riskfaktorer för dräktiga kvigor på denna webbplats.
Läs om standardrutiner för ungdjursskötsel här:
Standardrutin ungdjur - Växa


Senast uppdaterat 2024-02-04