Virusorsakade hudsjukdomar


Symtom och förekomst

Flera virusinfektioner kan orsaka smittsamma blåsor och sår eller tillväxt av vårtor på spenarna (ibland även på huden på juvret). Den vanligaste formen av spenblåsor kallas falska kokoppor (Bild) men det finns också en sjukdom som kallas herpesmammillit som inte har diagnosticerats men troligen finns i landet. Det är oklart hur många besättningar som drabbas varje år. Symtomen varierar över tid alltifrån små blåsor till stora öppna sår. Sjukdomen kan ha ett mycket smittsamt förlopp och spridas snabbt i besättningen. Eftersom blåsor och sår på spenarna är smärtsamt kan mjölkningen försvåras. Såren blir ofta infekterade med bakterier vilket i sin tur ökar risken för juverinfektion och mastit. Vårtor på spenarna kan uppträda i olika former och är ganska vanliga, främst bland kvigor och förstakalvare. Beroende på vårtornas form och var de sitter kan de vara i vägen vid mjölkning eller leda till sår som kan infekteras.  


Bild. Hudskador orsakade av falska kokoppor (vänster) respektive papillomvirus (höger). Foto: Teat Club International.

Orsaker

Falska kokoppor orsakas av ett parapoxvirus, herpesmammillit av ett herpesvirus och vårtor/papillom av bovint papillomvirus som infekterar huden. Virus sprids direkt mellan djur eller indirekt via till exempel skötarens händer och inredning. Det är viktigt att tänka på att blåsor på spenarna kan vara en del i sjukdomsbilden vid allvarliga smittsamma sjukdomar, så kallade epizootier, som mul- och klövsjuka. 

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Om ingen epizootisk sjukdom misstänks görs vanligen ingen provtagning eftersom det inte finns någon rutindiagnostik tillgänglig för dessa virus i landet. Symtomen får avgöra vilket virus man misstänker. Vid smittsamma spenblåsor är behandlingen densamma oavsett virus. Infektionerna kan vara svåra att behandla men man kan tvätta spenar och juver med produkt som har dokumenterad effekt mot både virus och bakterier. Enstaka vårtor kan tas bort kirurgiskt. Smittspridning till besättningen undviks genom att inte köpa in djur. Smittspridning inom besättningen undviks till exempel genom att isolera sjuka djur och använda mjölkningshandskar. Det finns inga vacciner mot dessa virusinfektioner.

Fördjupning
Läs mer om dessa sjukdomar på följande sida: http://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/spensjukdomar-orsakade-av-infektioner-notkreatur


Senast uppdaterat 2020-12-08