Sinperioden


Sinperioden och juverhälsa

Sinperioden är tiden mellan sista mjölkningen i en laktation och kalvning. Denna period föregås av sinläggningen som är den period i slutet av laktationen då man förbereder kon innan hon går i sin dvs innan man slutar mjölka kon helt. Sinperioden bör pågå i cirka 6-8 veckor.

För juverhälsan är de första veckorna efter sinläggningen och de sista veckorna innan kalvning viktigast under sinperioden. Under dessa perioder är risken för juverinfektion störst. En viktig orsak till det är ökat inre tryck i juvret som leder till ökad risk för mjölkläckage. Juverödem strax före kalvning kan öka risken ytterligare. Andra riskfaktorer är att spendoppning/sprejning upphör/inte har startat och att stressfaktorer som omgruppering, foderbyten, sämre närmiljö och utfodring kan leda till försämrat allmänt immunförsvar.

Sinperioden är en tid då juvret får vila och då det även kan vara aktuellt att behandla vissa kor med subklinisk mastit med långtidsverkande antibiotika i juvret (så kallad sintidsbehandling). Chansen att lyckas med antibiotikabehandling av subklinisk mastit bedöms i många fall vara större under sinperioden än under laktationen.  

Så får du friska sinkor - nya rekommendationer

Nya rekommendationer för rutiner vid sinläggning och sinperiod för mjölkkor har nyligen (2021) tagits fram och finns på både svenska och engelska. De baseras bland annat på en enkätundersökning till mjölkproducenter, veterinärer och produktionsrådgivare om rutiner och rådgivning vid sinläggning och sintidsbehandling som gjordes i slutet av 2019.

En föreläsning som berättar om projektet och rekommendationerna hittar du via denna länk:
Goda rutiner för sinläggning och sinperiod.

Här presenteras en kortversion av rekommendationerna (den fullständiga versionen hittar du via länk under Fördjupning nedan). 

Kortversion - Rekommendationer för sinläggning och sinperiod 

 • Skriv ner besättningsspecifika rutiner för sinläggning och sinperiod.
 • Planera sinläggningen så att
  • sinperioden blir 6 - 8 veckor
  • kon inte mjölkar mer än 10 - 15 kg/dygn vid starten på sinläggningen
 • Under sinläggningen ska kon
  • mjölkas med förlängt intervall baserat på dygnsavkastningen enligt tabell (se dokument med fullständiga rekommendationer) 
  • alltid ha en ren och torr liggyta
  • placeras i separat avdelning för att underlätta möjlighet till restriktiv utfodring
  • få en foderstat utan kraftfoder men med minst 4 kg torrsubstans vallensilage samt fri tillgång till vatten, halm och mineralfoder
 • Eventuell behandling med sintidsantibiotika eller interna spenförslutare ska göras efter sista mjölkningen (se separata rekommendationer)
 • Efter sinläggningen ska kon
  • få normal sintidsfoderstat
  • flyttas till separat stall/stalldel
  • kontrolleras för tecken på mastit och spenarna doppas morgon och kväll under 14 dagar
 • Under sinperioden samt vid/strax efter kalvning ska kon
  • alltid ha en ren och torr liggyta
  • inte utsättas för stressfaktorer som överbeläggning och omgrupperingar
  • grupperas efter juverhälsa
 • Under de tre sista veckorna innan kalvning ska kon
  • få vänja sig till mjölkkornas foderstat
  • få mineraler med hänsyn till foderstatens katjon-anjonbalans
  • kontrolleras för tecken på mastit och spenarna doppas dagligen
 • Efter kalvning bör besättningens rutiner utvärderas genom att
  • regelbundet sammanställa och följa upp juverhälsan 


Annat att överväga 
Om kon läcker mjölk innan kalvning kan det vara aktuellt att börja mjölka kon innan kalvning. I dessa fall är det viktigt att kalven får råmjölk av god kvalitet från en annan ko när den fötts.Bild 1. God hygien i kornas närmiljö är viktigt även under sinperioden. Foto: Therese Selén, SVA.

Fördjupning
Läs mer om Rekommendationer för rutiner vid sinläggning och sinperiod för mjölkkor från 2021.
Read more about Recommendations for routines at drying-off and the dry period for dairy cows from 2021.
Läs mer om resultaten från enkätundersökningen i "Herd routines and veterinary advice related to drying-off and the dry period of dairy cows"
Läs mer om enkätundersökningen "Slutrapport: Sinläggning och sintidsbehandling av mjölkkor" från 2021
Läs mer om riskfaktorer under sinperioden här. 
Läs mer om sinläggning och sintidsbehandling här.
Läs mer om förebyggande åtgärder på Celltalsakuten: 
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/


Senast uppdaterat 2024-02-04