Skär-, slit- och rivskador


Symtom och förekomst

Vanligen drabbas spenarna men skador kan även uppstå på andra delar av juvret. Skadorna kan variera kraftigt i utseende och omfattning från ytliga sår till perforerande sår som läcker mjölk. I värsta fall kan hela spenen vara avsliten. Flera spenar/juverdelar kan vara drabbade. Det är inte känt hur vanliga dessa skador är men förekomsten har minskat betydligt med minskande användning av taggtråd som stängsling av beten.

Orsaker

Skadorna beror oftast på att juvret kommit i närkontakt med taggtråd, taggiga buskar eller vass inredning. Predisponerande faktorer hos kon är hängjuver och långa spenar.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Det är viktigt att skadorna undersöks och behandlas så snart som möjligt. Djuret bör placeras i en sjukbox med rikligt med rent strö och inte mjölkas tills undersökning kan ske. För att göra en ordentlig undersökning måste djuret ofta sederas (ges lugnande). Skadorna bedöms och mjölken kontrolleras med CMT. Mjölkprov tas för bakteriologisk undersökning. Beroende på undersökningsfynd och prognos bedöms lämplig åtgärd. Vid lindriga fall (t ex ytliga rispor) behövs kanske ingen annan åtgärd än spendoppning/-sprejning medan andra fall behöver sutureras (sys) efter bedövning och sårrengöring följt av bandagering. Beslut om mjölkning eller inte tas från fall till fall liksom behov av antibiotika (bensylpenicillin). Vid mycket omfattande skador kan det vara aktuellt att avliva kon. Dessa skador förebyggs bäst genom att inte använda taggtråd på bete och minimera förekomsten av taggiga buskar och vass inredning.   

 


Senast uppdaterat 2024-02-12