Förebyggande av mastit


Mastit är en vanlig och kostsam sjukdom som ofta är svår att behandla. Det är därför extra viktigt att förebygga att sådana sjukdomsproblem uppkommer.

Vid sjukdomsförebyggande hälsoarbete är perspektivet omvänt från traditionella veterinära insatser när kliniskt sjuka djur behandlas på olika sätt. Det handlar alltså om friskvård vilket kräver ett betydligt mer förfinat signalsystem som kan upptäcka tidiga tecken på begynnande juverhälsostörningar i besättningen. 

Juvret hos mjölkkon belastas i högre grad än flera andra kroppsfunktioner och kan därför kallas för mjölkkons chockorgan. Med det menas att all negativ belastning på kon i form av till exempel stress, underutfodring eller smitta till en början visar sig som en ökad förekomst av både kliniska (synliga) och subkliniska (osynliga) mastiter. För djurhållaren är även en lindrig juverstörning av stor vikt eftersom redan en begynnande inflammation i juvret påverkar mjölkbildningen starkt i negativ riktning. Kon fungerar och trivs allra bäst om hon aldrig får klinisk mastit och stadigt har ett celltal under 100 000 celler/ml mjölk.


Bild. Friska juver producerar mest mjölk. Foto: Bengt Ekberg, SVA.


Tvärtemot vad många tror veterinärbehandlas mindre än 10 procent av svenska kor för klinisk mastit varje år och det vanligaste celltalet hos en enskild ko ligger, oavsett ras och ålder, stadigt mellan 20 000 och 50 000 celler/ml. Just de kor som har mycket låga celltal i mjölken är faktiskt även de som nästan aldrig får klinisk mastit.

En anledning till det goda juverhälsoläget bland svenska kor är det långsiktiga avelsarbetet för friskare juver som pågått i landet under flera decennier. I de avelsvärden som används tar man bland annat hänsyn till mastitbehandlingar, celltal, juvrets egenskaper och mjölkflöde.  

Friskvård är extra viktigt under vissa perioder i kons liv som till exempel perioden runt kalvning och under tidig laktation. Men förebyggande åtgärder är också viktiga under uppfödningen av kvigorna liksom under sinläggning och sinperiod. Andra områden av betydelse är betesgång och djurinköp. 

Fördjupning
Läs mer i dokumentet "Hur kan mastit hos mjölkkor förebyggas". 
Läs mer om "Arbetsgång vid juverhälsoarbete" på denna webbplats.
Läs om "Riskfaktorer" för mastit på denna webbplats.
Läs mer om riskfaktorer och förebyggande åtgärder på Celltalsakuten: https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/
Read about the tool Cell Count Emergency in other languages here: 
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/cell-count-emergency-in-other-languages/

 


Senast uppdaterat 2024-02-04