Sintidsbehandling


Med sinläggning avses den period i slutet av laktationen då man förbereder kon innan hon går i sin, dvs innan man helt slutar att mjölka kon. Denna period är viktig för juverhälsan eftersom risken för juverinfektion och efterföljande mastit ökar. Dessa infektioner kan ibland finnas kvar i juvret under hela sinperioden och leda till klinisk mastit vid/strax efter kalvning då immunförsvaret är extra nedsatt. En viktig riskfaktor är mjölkproduktionen innan sinläggning varför sinläggningsrutiner som minskar produktionen är viktiga.  

Som avslutning på sinläggningsperioden kan det vara aktuellt att behandla vissa kor som har subklinisk mastit med långtidsverkande antibiotika i juvret. Detta görs för att minska antalet kor med smittsamma juverinfektioner i besättningen och kan minska risken att friska kor smittas. 

Nya Rekommendationer för sintidsbehandling av mjölkkor med antibiotika vid sinläggning har nyligen (2021) tagits fram och finns tillgängliga på både svenska och engelska. Dessa baseras bland annat på en enkätundersökning till mjölkproducenter, veterinärer och produktionsrådgivare om rutiner och rådgivning för sinläggning, sintidsbehandling och sinperiod som gjordes i slutet av 2019 (se länk under Fördjupning nedan). 

En föreläsning som berättar om projektet och rekommendationerna hittar du via denna länk: Goda rutiner för sinläggning och sinperiod.

Sintidsbehandling med antibiotika går till som så att långtidsverkande antibiotika, som finns i så kallade juvertuber, sprutas upp i juvret via spenkanalen efter noggrann rengöring av spenspetsen efter sista mjölkningen i samband med sinläggning. Alla fyra juverdelar behandlas. Antibiotikan får sedan verka under sinperioden. Eftersom karenstiden är lång måste det vara minst 6 veckor till kalvning när behandlingen görs. Vid behov kan behandling med korttidsverkande antibiotika i 3-5 dagar övervägas om tiden till kalvning är alltför kort.


Bild. Sintidsbehandling görs med hjälp av juvertuber direkt i juvret. Foto: Therese Selén, SVA.

 

I Sverige tillämpar vi selektiv sintidsterapi. Det betyder att endast kor med subklinisk mastit som har infektion med penicillinkänsliga bakterier sintidsbehandlas. I många andra länder behandlas däremot alla kor rutinmässigt vid sinläggning (så kallad blanket therapy), sjuka som friska, men detta är endast tillåtet i undantagsfall i Sverige. Flera av dessa länder har dock på senare år börjat gå över till selektiv sintidsbehandling.

Det vanligaste sättet att välja ut kor som kan vara aktuella för sintidsbehandling är att använda juverhälsoklass (JHKL). Kor som har JHKL 0-2 är sannolikt friska och behandlas ej. Kor som har JHKL 3-8 bör undersökas bakteriologiskt och eventuell behandling bestäms utifrån celltalskurva och odlingsfynd. Kor i JHKL 9 är inte aktuella för behandling eftersom prognosen för tillfrisknande är så dålig.

Det är mycket viktigt att hygienen är god i samband med behandlingen eftersom det annars finns risk att man för in föroreningsbakterier i juvret. Eftersom den antibiotika som finns i juvertuberna främst är effektiv mot penicillinkänsliga stafylokocker och streptokocker kan andra bakterier som kommer in i juvret orsaka juverinfektion och mastit. Det är också viktigt att vara försiktig vid behandlingen så att inte vävnaden i spenkanalen skadas.

Sintidsbehandling har ingen effekt på nyinfektioner runt kalvning varför det är viktigt att kontrollera juverhälsan efter kalvning till exempel genom CMT-undersökning och celltalsmätning så man placerar kon rätt i mjölkningsordningen. Om CMT eller celltalet är förhöjt bör mjölkprov tas för bakteriologisk undersökning.

Ur resistenssynpunkt är sintidsbehandling med antibiotika att föredra framför laktationsbehandling. Det beror främst på två saker. Det sinlagda juvret är ett slutet rum och ingen antibiotika kommer ut via mjölken till kalvar eller ut i miljön. Svenska studier har visat att kalvar som får råmjölk från sintidsbehandlade kor inte har fler antibiotikaresistenta tarmbakterier än andra kalvar. Dessutom är det bara juvret som behandlas vid sintidsbehandling till skillnad mot vid en intramuskulär behandling då hela kon, och hela dess normalflora i tarmen och på huden, behandlas.

Råmjölk från kor som antibiotikabehandlats vid sinläggning kan ges till kalvar.

Fördjupning
Läs mer om Rekommendationer för sintidsbehandling av mjölkkor med antibiotika.
Read more about Recommendations on dry cow therapy of dairy cows with antibiotics.
Läs mer om sintidsbehandlingsresultaten från enkätundersökningen i "Herd routines and veterinary advice related to dry-cow therapy and treatment with internal teat sealants in dairy cows
Läs mer om enkätundersökningen i "Slutrapport: Sinläggning och sintidsbehandling av mjölkkor".
Läs mer om förebyggande av mastit under sinläggning och sinperiod.
Läs mer i "Mastit hos mjölkkor - antibiotikabehandling" på följande sida: 
https://www.sva.se/media/kggl0g0t/lathund-antibiotikabehandling.pdf
Läs mer i "Sveriges Veterinärförbunds riktlinjer för antibiotikaanvändning till nötkreatur och gris" här:
https://www.svf.se/media/segp21ok/abriktlinjer-no-tkreatur-och-gris-rev2019.pdf#/media/media/edit/11574
Läs mer om Regler och riktlinjer för behandling på denna webbplats. 
Läs mer om juverhälsoklasser i dokumentet "Juverhälsoklass". 
Läs mer om förebyggande åtgärder på Celltalsakuten: 
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/

 


Senast uppdaterat 2024-02-04