Statistik - mjölkproduktion


I juni 2023 fanns cirka 295 500 mjölkkor i 2 675 besättningar och den genomsnittliga besättningsstorleken var 110 mjölkkor. Antalet företag har minskat stadigt under många år medan antalet mjölkkor per besättning har ökat. Flest mjölkkor finns i Västra Götalands län följt av Jönköping, Kalmar och Skåne län. Mjölkföretagen är dock störst i Hallands län följt av Skåne och Kalmar län. De mjölkraser som används i Sverige är i första hand svensk röd och vit boskap (SRB) och svensk holstein (SH). En mindre andel av mjölkraskorna är svensk jersey (SJB) och svensk kullig boskap (SKB) inom vilken raserna rödkulla och fjällras ingår. Det finns också ett fåtal kor av allmogeraserna bohuskulla, ringamålako och väneko som alla är rester av ursprungliga svenska mjölkkoraser. I juni 2022 hade cirka 18 procent av mjölkbesättningarna (cirka 18 procent av korna) ekologisk produktion.

Kokontrollen är en nationell databas som drivs av Växa Sverige. I denna databas lagras bland annat kodata från provmjölkningar och sjukdomsbehandlingar. Totalt var cirka 75 procent av korna och cirka 70 procent av besättningarna anslutna till Kokontrollen under kontrollåret 2022/2023. Medelantalet kor i kokontrollanslutna besättningar var 99 kor och fördelningen av SH och SRB var cirka 58 procent respektive 31 procent. Mjölkproduktionen per ko och år var 11 146 kg energikorrigerad (ECM) mjölk för kontrollerade kor. SH-kor producerade mer mjölk per ko och år (11 627 kg ECM) jämfört med SRB (10 434 kg ECM). Den genomsnittliga inkalvningsåldern för kor i Kokontrollen under 2022/2023 var 26,5 månader för SH och 26,8 månader för SRB medan intervallet mellan kalvningar i genomsnitt var 13,0 månader.

Fördjupning
Statistik om mjölkkor i Sverige finns bland annat hos 
Jordbruksverket: 
Lantbrukets djur i juni 2023
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/

och Växa:
Husdjursstatistik 2024

Mer information om svensk mjölk hittar du här: 
LRF-mjölk 


Senast uppdaterat 2024-03-26