Statistik - mjölkproduktion


I juni 2021 fanns 301 850 mjölkkor i 2 955 besättningar och den genomsnittliga besättningsstorleken var 102 mjölkkor. Antalet företag har minskat stadigt under många år medan antalet mjölkkor per besättning har ökat. Flest mjölkkor finns i Småland följt av Västergötland och Skåne. Mjölkföretagen är dock störst i Halland följt av Skåne och Öland. De mjölkraser som används i Sverige är i första hand svensk röd och vit boskap (SRB) och svensk holstein (SH). En mindre andel av mjölkraskorna är svensk jersey (SJB) och svensk kullig boskap (SKB) inom vilken raserna rödkulla och fjällras ingår. Det finns också ett fåtal kor av allmogeraserna bohuskulla, ringamålako och väneko som alla är rester av ursprungliga svenska mjölkkoraser. I juni 2020 hade cirka 18 procent av mjölkbesättningarna (cirka 19 procent av korna) ekologisk produktion.

Kokontrollen är en nationell databas som drivs av Växa Sverige. I denna databas lagras bland annat kodata från provmjölkningar och sjukdomsbehandlingar. Totalt är cirka 77 procent av korna och 70 procent av besättningarna anslutna till Kokontrollen. Medelantalet kor i dessa besättningar under kontrollåret 2020/2021 var 97 kor och fördelningen av SH och SRB var 57 procent respektive 33 procent. Mjölkproduktionen per ko och år var 11 009 kg energikorrigerad (ECM) mjölk för kontrollerade kor. SH-kor producerade mer mjölk per ko och år (11 416 kg ECM) jämfört med SRB (10 445 kg ECM). Den genomsnittliga inkalvningsåldern för kor i Kokontrollen var 27,2 månader för SH och 27,6 månader för SRB 2020 medan intervallet mellan kalvningar i genomsnitt var 13,2 månader.

Fördjupning
Statistik om mjölkkor i Sverige finns bland annat hos 
Jordbruksverket: 
Jordbruksstatistisk sammanställning 2021
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/

och Växa Sverige:
Husdjursstatistik 2021
Djurhälsostatistik 2020-2021

Mer information om svensk mjölk hittar du här: https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-mjolk/


Senast uppdaterat 2022-04-06