Statistik - mjölkproduktion


I juni 2018 fanns cirka 319 000 mjölkkor i 3 500 besättningar och den genomsnittliga besättningsstorleken var 92 mjölkkor. Antalet företag har minskat stadigt under många år medan antalet mjölkkor per besättning har ökat. Flest mjölkkor finns i Småland följt av Västergötland och Skåne. Mjölkföretagen är dock störst i Halland följt av Skåne och Öland. De mjölkraser som används i Sverige är i första hand svensk röd och vit boskap (SRB) och svensk holstein (SH). En mindre andel av mjölkraskalvarna är svensk jersey (SJB) och svensk kullig boskap (SKB) under vilken raserna rödkulla och fjällras ingår. Det finns också ett fåtal kalvar av allmogeraserna bohuskulla, ringamålako och väneko som alla är rester av ursprungliga svenska mjölkkoraser. I juni 2017 hade cirka 15 procent av mjölkbesättningarna (cirka 16 procent av korna) ekologisk produktion.

Kokontrollen är en nationell databas som drivs av Växa Sverige. I denna databas lagras bland annat kodata från provmjölkningar och sjukdomsbehandlingar. Under kontrollåret 2017/18 var cirka 80 procent av korna och 70 procent av besättningarna anslutna till Kokontrollen. Medelantalet kor i dessa besättningar var 92 kor och fördelningen av SH och SRB var 56 procent respektive 35 procent. Mjölkproduktionen per ko och år var 10 146 kg energikorrigerad (ECM) mjölk för kontrollerade kor. SH-kor producerade mer mjölk per ko och år (10 493 kg ECM) jämfört med SRB (9 703 kg ECM). Den genomsnittliga inkalvningsåldern för kor i Kokontrollen var 27,0 månader för SH och 27,4 månader för SRB 2017/2018 medan intervallet mellan kalvningar i genomsnitt var 13,1 månader.

Fördjupning
Statistik om mjölkkor i Sverige finns bland annat på följande webbsidor: 
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Husdjur/JO20/JO20SM1801/JO20SM1801.pdf
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/
https://www.vxa.se/globalassets/dokument/statistik/husdjursstatistik-2018.pdf
https://www.vxa.se/globalassets/dokument/statistik/redogorelse-for-husdjursorganisationernas-djurhalsovard-2017-2018.pdf
Mer information om svensk mjölk hittar du här: https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-mjolk/


Senast uppdaterat 2019-07-04