Statistik - mjölkproduktion


I juni 2019 fanns cirka 305 000 mjölkkor i 3 300 besättningar och den genomsnittliga besättningsstorleken var 94 mjölkkor. Antalet företag har minskat stadigt under många år medan antalet mjölkkor per besättning har ökat. Flest mjölkkor finns i Småland följt av Västergötland och Skåne. Mjölkföretagen är dock störst i Halland följt av Skåne och Öland. De mjölkraser som används i Sverige är i första hand svensk röd och vit boskap (SRB) och svensk holstein (SH). En mindre andel av mjölkraskorna är svensk jersey (SJB) och svensk kullig boskap (SKB) under vilken raserna rödkulla och fjällras ingår. Det finns också ett fåtal kor av allmogeraserna bohuskulla, ringamålako och väneko som alla är rester av ursprungliga svenska mjölkkoraser. I juni 2019 hade cirka 17 procent av mjölkbesättningarna (cirka 18 procent av korna) ekologisk produktion.

Kokontrollen är en nationell databas som drivs av Växa Sverige. I denna databas lagras bland annat kodata från provmjölkningar och sjukdomsbehandlingar. Under kontrollåret 2019 var cirka 77 procent av korna och 70 procent av besättningarna anslutna till Kokontrollen. Medelantalet kor i dessa besättningar var 92 kor och fördelningen av SH och SRB var 56 procent respektive 35 procent. Mjölkproduktionen per ko och år var 10 417 kg energikorrigerad (ECM) mjölk för kontrollerade kor. SH-kor producerade mer mjölk per ko och år (10 790 kg ECM) jämfört med SRB (9 910 kg ECM). Den genomsnittliga inkalvningsåldern för kor i Kokontrollen var 27,1 månader för SH och 27,5 månader för SRB 2019 medan intervallet mellan kalvningar i genomsnitt var 13,1 månader.

Fördjupning
Statistik om mjölkkor i Sverige finns bland annat hos 
Jordbruksverket: 
https://jordbruksverket.se/download/18.78dd5d7d173e2fbbcda98893/1597390150166/JS_2020.pdf
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/

och Växa Sverige:
https://www.vxa.se/globalassets/dokument/statistik/husdjursstatistik-2020.pdf
https://www.vxa.se/globalassets/dokument/statistik/redogorelse-for-husdjursorganisationernas-djurhalsovard-2018-2019.pdf

Mer information om svensk mjölk hittar du här: https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-mjolk/


Senast uppdaterat 2020-12-09