Fistlar


Symtom och förekomst

Vid förekomst av en fistel läcker mjölk i varierande mängd från någon annan plats på spenen än spenkanalen, vanligen någonstans från spencisternen (Bild). Fistlar bedöms vara ovanliga. Risken för juverinfektion och mastit ökar vid dessa skador.


Bild. Fistel i spene. Foto: Kliniska vetenskaper, SLU

Orsaker

Den vanligaste orsaken är en gammal perforerande spenskada, främst skär-, slit- och rivskada, som inte läkt ihop ordentligt. I dessa fall finns ärrvävnad runt fistelöppningen. Fistlar kan också vara medfödda och vara ett resultat av en sammanväxning mellan en normal spene och en extraspene. Sådana fistlar upptäcks vanligen hos nykalvade kvigor. I dessa fall kan mjölkläckage komma antingen från den gängse spencisternen eller från en separat juverdel som hänger ihop med extraspenen.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Provtagning är enbart aktuell om mastit misstänks. Åtgärder beror på fistelns omfattning och placering. Om fisteln är liten och sitter i spencisternens vägg kan man prova att ta bort fisteln genom ett kirurgiskt ingrepp efter sedering och lokalbedövning. Övriga fall kan vara svåra att åtgärda varför slakt kan bli aktuellt. Förebygg utveckling av fistlar genom att undvika spenskador.

Fördjupning
Läs mer på om ”Skär-, slit- och rivskador”, "Spentramp" och "Extraspenar/övertaliga spenar" på denna webbplats.


Senast uppdaterat 2024-02-12