Sinläggning och sintidsbehandling med antibiotika eller spenförslutare


Sinläggning, sintidsbehandling med antibiotika eller spenförslutare 

Med sinläggning avses den period i slutet av laktationen då man förbereder kon innan hon går i sin, dvs innan man helt slutar att mjölka kon. Denna period är viktig för juverhälsan eftersom risken för juverinfektion och efterföljande mastit ökar. Dessa infektioner kan ibland finnas kvar i juvret under hela sinperioden och leda till klinisk mastit vid/strax efter kalvning då immunförsvaret är extra nedsatt. Läs mer om riskfaktorer i samband med sinläggning här. En viktig riskfaktor är mjölkproduktionen innan sinläggning varför sinläggningsrutiner som minskar produktionen är viktiga.  

Som avslutning på sinläggningsperioden kan det vara aktuellt att behandla vissa kor som har subklinisk mastit med långtidsverkande antibiotika i juvret. Detta görs för att minska antalet kor med smittsamma juverinfektioner i besättningen och kan minska risken att friska kor smittas. 

I vissa besättningar (främst om det finns juverhälsoproblem på grund av miljöbakterier) kan det vara aktuellt att skydda juvret från juverinfektioner genom att behandla juvret med så kallade interna spenförslutare. Dessa är antibiotikafria juvertuber som innehåller en substans som agerar som en plugg i spenen och spenkanalen. 
 

Så lyckas du med sinläggning och sintidsbehandling med antibiotika eller spenförslutare

Sinläggning

Så här lyckas du med sinläggningen (se även Tabell):
- Foderstyr kon till 15-25 kg:s dygnsproduktion.
- Ta bort kraftfoder och flytta kon till separat avdelning.
- Mjölka ur med 36-48 timmars intervall.
- Använd långtidsverkande sintidspreparat bara till kor med god prognos att läka ut.

Vanliga fel:
- Kort sintid.
- Otillräcklig foderstyrning.
- Dålig hygien vid behandling med sintidspreparat.

Tabell. Utvärdering av rutiner.

Parameter

Mål

OK

Larm

Sinkornas inhysning

Eget stall

Del av mjölkstall

Med korna

Sinperiodens längd

7 v

6-8 v

< 5 eller > 10 v

Avsining under antal dagar

4-5

6-8

> 8

Provmjölkningar per år

12

11

< 11

Avläkta under sintiden*

> 70 %

> 50 %

< 30 %

Nyinfektionsfrekvens kalvning**

< 5 %

< 10 %

> 20 %

Val av kor för sintidsbehandling

Kokontroll, odling

CMT

Slumpartad

Andel kor som sintidsbehandlas

20-30 %

10-40 %

< 10 eller > 80 %

* Andel kor med Juverhälsoklass 4-9 vid sinläggning som har ett celltal under 150 000/ml vid första provmjölkningen.
** Andel kor med Juverhälsoklass 0-2 vid sinläggning som har ett celltal över 150 000/ml vid första provmjölkningen.

 

Sintidsbehandling med antibiotika

Vid sintidsbehandling med antibiotika används vanligen långtidsverkande antibiotika som med hjälp av så kallade juvertuber sprutas upp i juvret via spenkanalen efter noggrann rengöring av spenspetsen efter sista mjölkningen i samband med sinläggning. Alla fyra juverdelar behandlas. Antibiotikan får sedan verka under delar av sinperioden. Eftersom karenstiden är lång måste det vara minst 6 veckor till kalvning när behandlingen görs. 

Sintidsbehandling med antibiotika är endast aktuellt för vissa utvalda kor (se även Tabell ovan). Mer information om sintidsbehandling och urval av kor finns här: Sintidsbehandling. I korthet gäller följande rekommendation. Sintidsbehandling ges endast till kor med subklinisk mastit orsakad av bakterier som är känsliga för penicillin och där prognosen för utläkning är god. För att välja kor kan man utgå från kons juverhälsoklass (JHKL; baseras på celltalen vid de 2-3 senaste provmjölkningarna) enligt följande:
- JHKL 0-2 sintidsbehandlas inte med antibiotika.
- JHKL 3-8 sintidsbehandlas med antibiotika utifrån celltalskurva och odlingsfynd.
- JHKL 9 sintidsbehandlas inte med antibiotika eftersom prognosen för utläkning är alltför dålig.

Kor som sintidsbehandlats med antibiotika måste följas upp med CMT-undersökning och celltalsmätning efter kalvning. Om celltalet är högre än 150 000/ml bör mjölkprov tas för odling.

Sintidsbehandling med interna spenförslutare

Interna spenförslutare är antibiotikafria juvertuber som är tänkta att förebygga infektioner i juvret under sintiden. Tuberna innehåller vismutnitrat och mineralolja och fungerar som en konstgjord plugg i spenen och spenkanalen som förhindrar bakterier att ta sig in i juvret.

Innehållet i en juvertub sprutas in i en juverdel via spenkanalen efter sista mjölkningen innan sintiden. Normalt behandlas alla fyra juverdelar på de kor som är aktuella för behandlingen. Det är viktigt med noggrann rengöring av spenspetsen innan införandet av spenförslutaren så att inte bakterier förs in i juvret. Innehållet sitter kvar i spenen under hela sintiden och mjölkas ut, för hand, i samband med kalvningen. Spenförslutare anses bäst förebygga juverinfektioner med så kallade miljöbundna bakterier.

Behandling med spenförslutare är främst aktuellt i besättningar med högt smittryck från miljöbundna juverbakterier under sintiden och används främst till kor med lågt celltal (dvs juverhälsoklass 0-2). 


Fördjupning
Läs mer om "Sintidsbehandling" på denna webbplats.
Läs mer om sinläggning och sintidsbehandling här:
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/SOP/standardrutin-sinlaggning/
Läs mer om sinläggning i dokumentet "Sinläggning av högmjölkande kor".
Läs mer om juverhälsoklasser i dokumentet "Juverhälsoklass". 
Läs mer om förebyggande åtgärder på Celltalsakuten: 
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/


Senast uppdaterat 2020-12-02